نصب ACC نیروگاه پرند

نصب ACC نیروگاه پرند

نصب ACC نیروگاه پرند

شماره قرارداد :

MTS-PQ-94-0043

کارفرما :

توسعه يك – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۵/۰۷/۰۴

تاریخ اتمام پروژه :

۹۶/۱۲/۰۴