نصب STG نیروگاه پرند

نصب STG نیروگاه پرند

نصب STG نیروگاه پرند

شماره قرارداد :

CCP-PQ-1395-089

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۵/۰۷/۲۴

تاریخ اتمام پروژه :

۹۶/۱۰/۲۴