نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

شماره قرارداد :

CCP-CI-1395-191

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۵/۰۹/۰۱

تاریخ اتمام پروژه :

۹۶/۰۷/۱۴