نصب HRSG نیروگاه پرند

نصب HRSG نیروگاه پرند

نصب HRSG نیروگاه پرند

شماره قرارداد :

CCP-PQ-1394-359

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۴/۱۲/۰۲

تاریخ اتمام پروژه :

۹۶/۱۲/۰۲