نصب نیروگاه گازی هرمزگان

نصب نیروگاه گازی هرمزگان

شماره قرارداد :

MTS-HM-91-0007

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۲/۰۱/۳۱

تاریخ اتمام پروژه :

۹۳/۰۴/۳۱