نصب تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی

نصب تجهیزات فاز 14 پارس جنوبی

نصب تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی

شماره قرارداد :

۹۳/۱۲۲/پ

کارفرما :

نیرپارس – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۲/۱۲/۲۸

تاریخ اتمام پروژه :

۹۳/۱۲/۲۸