نصب اسكلت فلزی واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم

نصب اسكلت فلزی واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم

شماره قرارداد :

۷۵/۳۸۳۹

کارفرما :

طرح توليد آلومينا – جاجرم

تاریخ شروع پروژه :

۷۵/۰۶/۰۷

تاریخ اتمام پروژه :

۷۵/۱۰/۲۰