لیفت توربین و ژنراتور یزد تابان

لیفت توربین و ژنراتور یزد تابان

شماره قرارداد :

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۴/۱۰/۳۰

تاریخ اتمام پروژه :

۹۴/۱۲/۱۹