عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه

عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه

شماره قرارداد :

CPP-OD-1395-493

کارفرما :

شركت احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا (توسعه ۲ )

نام كارفرمای اصلی :

شركت تدبير سازان سرآمد

تاریخ شروع پروژه :

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

تاریخ اتمام پروژه :

شرح كار :

شركت نصب نيرو با استفاده از پرسنل مجرب ، تجهيزات و ماشين آلات مناسب و مديريت صحيح در نظر دارد تا به بهترين وجه ممكن نسبت به اجرای عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه اقدام نمايد.