تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب کارخانه ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ورودی 850 متر مکعب در ساعت (شامل پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فولادشهر، زرین شهر اصفهان و همچنین فاضلاب تصفیه نشده انسانی (اماکن) ذوب آهن به ظرفیت 550 متر مکعب در ساعت به همراه پساب صنعتی کارخانه به ظرفیت 300 متر مکعب در ساعت) در قالب پروژه سرمایه گذاری با ضریب بازیابی 90 درصد به منظور تامین آب مورد نیاز کارخانه ذوب آهن و حفظ محیط زیست و منابع آبی استان اصفهان، از طریق تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، به محصولات آب نرم و آب صنعتی تبدیل و تحویل کارخانه ذوب آهن اصفهان می گردد.


این قرارداد در قالب قرارداد های  BOT مپنا و به صورت خرید تضمینی آب خروجی تصفیه خانه به مدت 15 سال و به میزان 6.6 میلیون متر مکعب در سال می باشد.


سرمایه گذار پروژه، بخش پروژه های سرمایه گذاری گروه مپنا و اجرای پروژه بصورت EPC به رهبری شرکت نصب نیرو از مجموع شرکت های تابعه گروه مپنا بوده و سرمایه پذیر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است.