باقی مانده ساختمانی نیروگاه پره سر(قرارداد دوم)

باقی مانده ساختمانی نیروگاه پره سر(قرارداد دوم)

شماره قرارداد :

CCP-PS-1394-47

کارفرما :

توسعه دو – گروه مپنا

تاریخ شروع پروژه :

۹۴/۰۲/۱۶

تاریخ اتمام پروژه :

۹۵/۰۵/۱۶