آب‌ شیرین‌ کن بوشهر (لیان)

آب‌ شیرین‌ کن بوشهر (لیان)

این پروژه با ظرفیت 35000 مترمکعب در نزدیکی شهر بوشهر در حال احداث است. ظرفیت آبگیری این پروژه با در نظر گرفتن طرح توسعه برابر با 150000 متر مکعب در روز بوده و فناوری به‌کار رفته آن جهت شیرین‌سازی آب فناوری غشایی عمل می‌کند