مجتبی تاجیک

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

معاونین

ناصر عسگری

معاون اجرایی

قاسم نظری الهویی

معاون اجرایی

مهدی زندی

معاون اجرایی، عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه

رضا رضایی طهرانی

معاون طراحی و مهندسی

مدیران

سرکار خانم عبدالحسینی راد

مدیر مالی

سیدضیاالدین سجادی

معاون برنامه ریزی و انفورماتیک

مهندس کوشش

مدیر مهندسی و امور قراردادها

صابر ماندگار

مدیر بازرگانی و پشتیبانی

حسین محمدی

مدیر منابع انسانی

علیرضا نوری

مدیر سیستم ها و کیفیت
مدیر تعالی سازمانی