رتبه 174 فروش در بین 500 شرکت برتر ایران

IMI-500

رتبه 10 در گروه شرکت های پیمانکاری در ایران

IMI100

گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری:

پایه 1 رشته نیرو

پایه 1 رشته نفت و گاز

پایه 1 رشته ساختمان و ابنیه

پایه 1 رشته تاسیسات و تجهیزات

ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه عضویت در

 انجمن مدیریت ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

گواهینامه رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

EPC Rating

گواهینامه رتبه زرین

(مرکز رتبه بندی ایران)

گواهینامه رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

EPC Rating

گواهینامه رتبه زرین

(مرکز رتبه بندی ایران)

گواهینامه عضویت در

سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

گواهینامه عضویت در سندیکای صنعت برق ایران