فهرست سهامداران شرکت

شرکت گروه مپنا

شركت احداث و توسعه نيروگاه های مپنا (توسعه 1)

شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي سيكل تركيبی مپنا (توسعه 2)

شركت احداث و توسعه پروژه هاي ويژه مپنا (توسعه 3)

شركت سرمايه گذاری كاركنان گروه مپنا

اشخاص حقيقی و سایر اشخاص حقوقی