سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شد

سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شد

سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شد

به یاری خداوند و تلاش همه همکاران، سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند در ساعت 19:34 مورخ 97.06.15 با موفقیت انجام شد.