ساختمانی

ساختمانی
شرکت نصب نیرو با اجرای پروژه های ساختمانی مربوط به نیروگاه های تولید برق و پروژه های زیر ساختی پالایشگاه های نفت و گاز و مجتمع های صنعتی کشور و نیز احداث پروژه های خاص ساختمانی از قبیل لوکوموتیو مپنا و دیسپاچینگ، رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است:
  • بیش از 452.000 متر مربع ساختمان
  • بیش از 280.000 تن کارهای فلزی
  • بیش از 12 میلیون متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی
  • بیش از 950.000 متر مکعب بتن ریزی