خطوط انتقال نیرو و پست

خطوط انتقال نیرو و پست

شرکت نصب نیرو در این حوزه با اجرای بالغ بر 10.000 کیلومتر خطوط انتقال برق در ولتاژهای مختلف در کشور و نیز 250 کیلومتر خط انتقال برق در کشور سنگال ( 190کیلومتر خط 225Kw و 60 کیلومتر خط 33Kw ) و نیز عملیات سیم کشی حدود 170 کیلومتر خط انتقال 500Kw در کشور ترکمنستان و نصب و راه اندازی حدود یکصد ایستگاه برق فشار قوی، کارنامه درخشانی را تا کنون از خود بجای گذاشته است.