تمدید گواهینامه های سیستمی

تمدید گواهینامه های سیستمی

تمدید گواهینامه های سیستمی

شرکت نصب نیرو موفق به تمدید گواهینامه های IMSشامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 :2007 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004  و نیز سیستم مدیریت HSE توسط موسسه IMQ به مدت یک سال و بدون هیچگونه عدم انطباقی گردید.

علاوه بر موارد فوق، موفقیت در تمدید گواهینامه ISO 10015   مربوط به مدیریت آموزشنیز بدون هیچگونه عدم انطباقی حاصل آمد.

قطعا این موفقیت که مرهون همکاری کلیه همکاران محترم و سخت کوش است، مهر تایید دیگری بر اعتقاد راسخ نصب نیرو به پیاده سازی استانداردهای روز دنیا در کلیه ساختارهای شرکت می باشد.