اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت

اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی خارجی شرکت نصب نیرو برای اخذ گواهینامه های استاندارد ، ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 ،HSE-MS
ISO10015:1999 در تاریخ 7 الی 10 اسفند ماه توسط شرکت توف نورد ایران انجام شد. در طول فرآیند ممیزی ممیزان محترم پروژه های ساختمانی فردوسی مشهد و نصب کاشان را ممیزی کردند و در ادامه فرآیند های ستادی مورد ممیزی دقیق قرار گرفت. در این بین الزامات جدید استانداردها در نسخه 2015 ممیزی شد. در نهایت مطابق گزارش تیم ممیزی، شرکت نصب نیرو موفق به اخذ گواهینامه های ذکر شده بدون هیچ عدم انطباقی شد که با توجه به جدید بودن این ویرایش جدید، تلاش همه همکاران در رعایت استانداردهای بهینه و جدید این ویرایش قابل تقدیر و تشکر فراوان است.