اخذ گواهینامه زرین از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اخذ گواهینامه زرین از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اخذ گواهینامه زرین از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بعد از اخذ چهاررتبه پایه یک پیمانکاری نیرو، نفت و گاز، ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال، شرکت نصب نیرو با همت عالی پرسنل متعهد و متخصص خود موفق به ارتقاء گواهینامه سیمین سابق خود به گواهینامه زرین از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گردید.